Analýza a návrh eshopu je vždy individuální projekt, který tvoříme na míru zákazníka. Obsah nebo počet jednotlivých kroků se proto může lišit, ale vždy se bude jednat o rozfázovaný a precizně řízený proces směřující k jednomu cíli – dodat zákazníkovi odborné a po všech stránkách kvalitní dílo.

Příklad postupu při zpracování návrhu eshopu

 

1. První kontakt – příprava na analýzu

Na analýzu se musí připravit analytik i zákazník. Je také potřeba dojednat cenu a rozsah analýzy. Proto před samotným zahájením spolupráce proběhne osobní případně on-line (např. skype) kontakt, při němž:

  • představíme časový harmonogram analýzy
  • představíme seznam témat, které budou při analýze řešeny
  • seznámíme se s Vámi a Vaším týmem a určíme styčné osoby
  • seznámíme se s Vaším projektem, Vašimi očekáváními a plány do budoucna
  • navrhneme doporučený rozsah analýzy a návrhu eshopu
  • dohodneme cenu a termín realizace

Tato část je samozřejmě bezplatná pro zákazníka zcela nezávazná.  V případě následné realizace návrhu eshopu zašleme zákazníkovi s dostatečným předstihem před vstupní schůzkou upřesněný seznam tematických okruhů a dotazů. Umožníme tak zákazníkovi, kvalitně se na analýzu připravit.

Časová náročnost prvního kontaktu: 2 – 3 hodiny

Výstupy z prvního kontaktu: zadání pro analýzu, smlouva o dílo, časový harmonogram, cenová nabídka, zpřesněný seznam témat pro analýzu

 

2. Analýza – vstupní schůzka

Osobně u zákazníka, v jeho „domácím“ prostředí, proběhne vstupní schůzka analýzy. Jejím obsahem je sběr všech informací. Podle složitosti projektu může tato analytická část trvat několik hodin až několik dní.

Za stranu zákazníka by jí měly být přítomny zainteresované osoby. V případě menších firem se může jednat přímo o majitele eshopu, u větších společností pak zpravidla zástupci oddělení zodpovědných nebo účastnících se eshopových procesů. Při rozhodování o personálním obsazení schůzky za stranu zákazníka platí, že „méně je více“. Názory většího počtu lidí se mohou snadněji rozcházet a negativně analytickou část ovlivnit. Nezbytné je, aby za stranu zákazníka měl jeden z účastníků schůzky „právo veta“ a mohl rozhodnout v případě sporných bodů.

Důležitou dovedností analytika při vstupní schůzce je schopnost moderovat celou diskusi. Schůzka probíhá tak, že analytik klade otázky a zákazník odpovídá a tím specifikuje své potřeby. Zkušený analytik zákazníka v jeho názorech a požadavcích může podporovat, korigovat nebo předkládat varianty řešení problému k rozhodnutí.

Na závěr schůzky máme vstupní informace pro zpracování návrhu eshopu. Pravděpodobně se stane, že při podrobné analýze vyplynou další nejasné oblasti a nezodpovězené otázky. Tato témata zasílá analytik po schůzce a rešerši zápisu zákazníkovi a zákazník je interně dořešuje. Podle rozsahu takových doplňujících dotazů probíhá následná komunikace nad nimi opět osobně nebo v případě menšího rozsahu on-line formou.

Časová náročnost vstupní schůzky: 1 – 2 dny

Výstupy ze vstupní schůzky: zápis ze schůzky, doplňující dotazy ke zpracování

 

3. Návrhová část – výchozí koncept

Shop architekt následě interně zpracovává a vytváří výchozí koncept návrhu eshopu. Na zpracování se podílí více profesí a vybrané části jsou při tvorbě konzultovány se specialistou na internetový marketing, programátorem, databázovým specialistou. Podrobnější článek o zpracování návrhu připravujeme.

Finální koncept je v závislosti na složitosti řešení zpracován do 5 až 10 dní. Výchozí koncept je mnohostránkový dokument technické dokumentace projektu a dle smluveného rozsahu prací ho tvoří také skicy nebo wireframes budoucího řešení. Dokument a nákresy zákazníkovi představíme při osobní nebo on-line schůzce a ponecháme Vám dostatek času na jejich důkladné prostudovaní a přípravu Vašich připomínek (obvykle 2 až 5 dní).

Časová náročnost výchozího konceptu: 7 – 15 dní

Výstupy části výchozí koncept: technická dokumentace ve formátu .docx, skicy nebo wireframes (byly-li smluveny), osobní prezentace konceptu

 

4. Analýza – připomínkování

Dalším krokem je schůzka nad připomínkami zákazníka k výchozímu konceptu. Opět osobně u zákazníka nebo formou on-line meetingu společně procházíme všechny připomínky a dotazy až do úplného odstranění všech nejasností a nepřesností. Zpravidla se jedná o upřesňování některých formulací nebo vazeb na interní ERP systémy.

Po připomínkovací fázi, která může dle rozsahu připomínek obsahovat také více „kol“ – opakovaných setkání, máme všechny informace utřízeny a obsahově plně reprezentující zákaznikovy požadavky.

Časová náročnost připomínkování: 1 den

Výstupy připomínkování: v případě vícekolového připomínkování eventuálně průběžné pracovní verze konceptu

 

5. Návrhová část – finální návrh

Zbývá finálně graficky a obsahově doladit zpracovávané dílo. Dle schválených změn a doplnění vycházejících z připomínkovací fáze finalizujeme technickou dokumentaci a event. skicy resp. wireframes. Zpravidla do 1 až 5 dní máme hotový finální návrh eshopu a společně se zákazníkem procházíme ještě jednou všechny provedené změny oproti výchozímu konceptu. To proto, aby si byl zákazník jisti, že vše je, jak jsme si domluvili.

Časová náročnost finálního: 1 – 5 dní

Výstupy finálního návrhu: prezentace provedených úprav

 

6. Návrh eshopu – předání díla

Po ujištění, že vše je, jak má být, dílo „dárkově zabalíme“ a osobně zákazníkovi předáme 🙂 s nabídkou další spolupráce při výběru dodavatele či realizace projektu (o tom jak Vám můžeme být i nadále užiteční čtěte zde). Samozřejmě je ale hlavním důvodem osobního předání osobní poděkování za spolupráci a ujištění, že s námi může zákazník kdykoliv počítat při úpravách návrhu nebo jiných s e-commerce souvisejících činnostech.

Časová náročnost předání: 1 hodina

Výstupy předání: tištěné vyhotovení technické dokumentace 2x, elektronické vyhotovení technické dokumentace v pdf a docx na USB 1x, elektronické vyhotovení skic nebo wireframes (byly-li sjednány) 1x na USB a 1x na URL

Takto v kostce probíhá analýza a návrh eshopu. V součtu se jedná o mnoho hodin vytváření podoby budoucího eshopu – činnost náročná, ale velmi užitečná. Budete-li chtít, jednotlivé detaily s Vámi rádi probereme osobně, telefonicky nebo emailem.